:: جلد 20 - ::
جلد 20 - صفحات 451-460 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی
مهشید تجربه کار ، سمیه پوراحسان ، محبوبه شمسی نژاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان ، m.tajrobehkar@uk.ac.ir
چکیده:   (146 مشاهده)
مقدمه: هیجانات تحصیلی مثبت و منفی از جمله منابع مهم روانشناختی افراد در موقعیت‌های تحصیلی هستند که بر فعالیت‌های زیادی از جمله توجه، تمرکز و به طورکلی فرآیند یادگیری تأثیر دارند. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی براساس ویژگی‌های شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
روش‌ها: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ورودی سال تحصیلی 1399-1398 بود که تعداد 150 نفر از دانشجویان به روش خوشه­ای تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی، پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی بود. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از آزمون معناداربودن ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون هم‌زمان انجام گرفت.
نتایج: تنها مؤلفه‌های برون گرایی (05/0p=) و اهمال کاری (0001/0p=) تحصیلی قادر به پیش‌بینی معنادار هیجانات تحصیلی مثبت هستند(7/0=R). از طرفی، روان رنجور خویی و اهمال کاری تحصیلی قادر به پیش‌بینی معنادار هیجانات تحصیلی منفی هستند (0001/0p= و 66/0=R).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، لزوم توجه، برنامه‌ریزی و مداخلات پیشگیرانه و درمانی در این موقعیت‌ها، از اهمیت برخوردار است.موقعیت‌های تحصیلی با اثرگذاری بر منابع روان شناختی، از جمله هیجان‌های تحصیلی، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان شناختی هستند.
واژه‌های کلیدی: هیجانات تحصیلی، ویژگی‌های شخصیتی، اهمال کاری تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی.
متن کامل [PDF 540 kb]   (49 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ساير موارد
دریافت: 1399/8/4 | پذیرش: 1399/9/16 | انتشار: 1400/1/22


XML   English Abstract   Printجلد 20 - برگشت به فهرست نسخه ها