:: جلد 19 - ::
جلد 19 - صفحات 424-432 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه‌ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در ارتباط بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی
سپیده جعفری ، زینب ملایی
واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، sepidehjafari67@yahoo.com
چکیده:   (693 مشاهده)
مقدمه: یکی از اهداف مهم در برنامه‌ریزی سیستم‌های آموزشی، توجه به عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی انجام گرفت.
روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دکترای عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 94-93 تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 214 نفر به ‌طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (King) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (Pintrich & De Groot) بود. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری AMOS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از آماره‌هایی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد.
نتایج: اثر مستقیم متغیر هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی معنادار نبود؛ اما نتایج آزمون اثرات غیرمستقیم با استفاده از آزمون میانجی سوبل نشان داد اندازه اثر غیرمستقیم متغیرهای تفکر انتقادی وجودی (09/2)، آگاهی (18/2)، توسعه حالت آگاهی (30/2) بر موفقیت تحصیلی از طریق متغیر میانجی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در سطح 95 درصد اطمینان، معنادار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت دانشجویانی که از هوش معنوی بالاتری برخوردار باشند قادر به کنترل فرآیند یادگیری خود خواهد بود و می‌توانند به تنظیم یادگیری خود بپردازند و عملکرد تحصیلی مطلوب‌تری داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: هوش معنوی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان دندانپزشکی
متن کامل [PDF 285 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مديريت آموزشي
دریافت: 1398/2/22 | پذیرش: 1398/6/16 | انتشار: 1398/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 19 - برگشت به فهرست نسخه ها