:: جلد 19 - ::
جلد 19 - صفحات 433-441 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر ارائه گزارش مراحل عمل جراحی بر اعتماد به نفس و خود کارآمدی بالینی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل
فرزانه ابطحی ، محمد صادق ابوطالبی ، فرشته برادران فرد ، مهین معینی ، سرور مصلح
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، mosleh22@yahoo.com
چکیده:   (673 مشاهده)
مقدمه: اعتماد به نفس و خود کارآمدی دو رکن اساسی در حفظ و ارتقای صلاحیت بالینی دانشجویان پیراپزشکی است. این مطالعه  با هدف بررسی تأثیر ارائه گزارش مراحل عمل جراحی بر اعتماد به نفس و خود کارآمدی بالینی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی نیمه تجربی دو گروهی بود که بر روی 60 نفر از دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 97 انجام شد. دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان  انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. در گروه تجربی گزارش‌نویسی از مراحل انجام عمل جراحی و ارائه‌ی آن به صورت روزانه در طول یک دوره کارآموزی انجام ‌شد. پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی و اعتماد به نفس، در دو گروه تجربی و شاهد به صورت هم‌زمان قبل و بعد از اجرای مداخله انجام گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئرو آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج: میانگین نمرات خودکارآمدی و اعتماد به نفس قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (05/0< p). میانگین و انحراف معیار نمرات خودکارآمدی بعد از مداخله در گروه تجربی 27/8±18/42 (از مجموع ۶۸ نمره) به دست آمد، که به طور معناداری بیش‌تر از گروه شاهد 90/18±31/34 بود (05/0P < 09/2= (t. همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات اعتماد به نفس بعد از مداخله در گروه تجربی 27/5±53/20 (از مجموع 30 نمره) به دست آمد، که به طور معناداری بیش‌تر از گروه شاهد 70/8±30/15 بود (05/0> P،   82/2 = t).
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که گزارش‌نویسی از مراحل جراحی و ارائه آن در طول دوره کارآموزی موجب ارتقای خودکارآمدی بالینی و اعتماد به نفس دانشجویان اتاق عمل گردیده است. به کار بردن روش‌هایی مانند گزارش نویسی می­تواند موجب بهبود خودکارآمدی بالینی شود.
واژه‌های کلیدی: خودکارآمدی بالینی، اعتماد به نفس، گزارش عمل جراحی، دانشجو، اتاق عمل
متن کامل [PDF 236 kb]   (141 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: 1398/1/30 | پذیرش: 1398/6/24 | انتشار: 1398/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 19 - برگشت به فهرست نسخه ها