:: جلد 17 - ::
جلد 17 - صفحات 364-374 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و تولید محتوای آموزش الکترونیکی براساس الگوی طراحی آموزشی گانیه و تأثیر آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی
آذر خزائی، رحیم مرادی
دانشگاه علامه طباطبائی ، rahimnor08@gmail.com
چکیده:   (14569 مشاهده)
مقدمه: هدف  این پژوهش طراحی و تولید محتوای آموزش الکترونیکی درس میکروب‌شناسی پزشکی براساس الگوی طراحی آموزشی گانیه و تأثیر آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ارتش بود.
روش‌ها: این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 60 نفر از دانشجویان انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. جهت جمع آوری داده‌ها از آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه استاندارد ‌هارتر (Harter) استفاده شد. برای گروه آزمایش از محتوای آموزش الکترونیکی در 6 جلسه 60 دقیقه‌ای و برای گروه کنترل از روش سخنرانی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی وتحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد استفاده از  الگوی طراحی آموزشی گانیه در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مبتنی بر این شیوه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر است (01/0>p). همچنین تحلیل واریانس تک متغیره برای تحلیل متغیر انگیزش پیشرفت نشان داد که میزان انگیزش تحصیلی دانشجویان درگروه آزمایش پس از مداخله افزایش یافته است (01/0>p).
نتیجه‌گیری: یکی از مسایل اساسی در یادگیری الکترونیکی، توجه به ساختار و کیفیت در تولید محتویات آموزشی با توجه به اصول طراحی آموزشی است. با توجه به بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی با استفاده از محتوای الکترونیکی براساس الگوی طراحی آموزشی گانیه توصیه می شود سازمان‌ها و دانشگاه‌های مجری امر آموزش الکترونیکی به امر طراحی آموزشی و به کارگیری رویکردهای علمی عنایت ویژه‌ای داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: آموزش الکترونیکی، محتوای الکترونیکی، الگوی طراحی آموزشی گانیه، انگیزش و پیشرفت تحصیلی.
متن کامل [PDF 284 kb]   (675 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تكنولو‍ژي آموزشي
دریافت: 1395/5/3 | پذیرش: 1396/2/19 | انتشار: 1396/10/16


XML   English Abstract   Printجلد 17 - برگشت به فهرست نسخه ها