مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- بانکها و نمایه نامه ها
محل های نمایه شدن مجله:

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/21 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.83.44.fa
برگشت به اصل مطلب