مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- تعهدات نویسنده
موارد حقوقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

 تعهدات نویسنده مرجع مکاتبه مقاله و سایر نویسندگان:

  1- پذیرش مسؤولیت محتوای مقاله

  2- تفویض حق نشر مقاله و اجازه درج پرسشنامه یا ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق به مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

  3- پاسخ گویی به هر گونه ادعای حقوقی درمورد حق مؤلف یا محتوا

  4- عدم چاپ یا ارسال مقاله حاضر به مجله فارسی زبان دیگر تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نویسندگان

  5- پاسخ گویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر ایشان در صفحه عنوان

  6- بیان چگونگی مراعات معیارهای اخلاقی در پژوهش. در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ مقاله معذور خواهد بود.

  7- نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخ گویی دارند.


فرم تعهدات نویسنده را به صورت فایل word دریافت کنید

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.66.17.fa
برگشت به اصل مطلب