مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- اخبار نشریه
هزینه انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/30 | 
هزینه انتشار

بر اساس بند ۳ مصوبه هفتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ابلاغ آن به مجله طی نامه شماره ۱۶۵۶/۴/د مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ این مجله مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت انتشار مقاله دریافت می‌نماید.
بخش اول آن مبلغ 
۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه بررسی  (Processing Fee) و مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه انتشار (Processing Fee) برای مقالات پژوهشی و مروری دریافت می‌نماید. هزینه انتشار گزارش مورد و نامه علمی ۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه بررسی (Processing Fee) و ۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان وجه انتشار (Publication Fee) است. نامه به سردبیر و سرمقاله نیز به صورت رایگان است.


* لازم به ذکر است که در صورت درخواست چاپ سریع مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بایت انتشار مقاله دریافت می‌گردد.

از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه موردنظر را به حساب هدایای معاونت پژوهشی دانشگاه نزد بانک ملت به شماره شبای ۵۸۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۷۵۷۶۱۰۰۷ و با شماره  شناسه اختصاصی ۱۳۴۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰ واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را از طریق فایل ضمیمه (افزودن فایلهای پیوست) در سایت مجله فراگذاری نماید. لطفا دقت فرمایید که درج شناسه اختصاصی فوق که مربوط به مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی است، در هنگام تکمیل قبض برای تحویل به بانک ضروری است. 

 شماره حساب برای پرداخت از طریق بانک­‌های ملت: ۴۹۷۵۷۶۱۰۰۷. شماره شناسه اختصاصی : ۱۳۴۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰


قابل توجه ارسال کنندگان مقالات

با توجه به اینکه مقالات ارسالی بررسی اولیه می‌شود و در صورت عدم انطباق با اهداف مجله ممکن است رد اولیه شود. ارسال‌کنندگان محترم مقالات تا زمان دریافت پیام واریز هزینه بررسی به حساب مجله هزینه واریز ننمایند.

تبصره:
مواردی که نویسنده مسئول تقاضای چاپ سریع Fast Track)( داشته باشد ۵۰ درصد به مبلغ فوق اضافه میگردد.


* لازم به ذکر است که در صورت درخواست چاپ سریع  مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بایت انتشار مقاله دریافت می‌گردد.(۲۰۰ تومان درابتدای داوری و ۲۰۰ تومان در زمان انتشار)
)حتما از صفحه پرداختی عکس بگیرید و از طریق سایت مجله ارسال نمایید.ارسال اسکن فیش از طریق ایمیل یا دورنگار به دفتر مجله غیر قابل قبول می باشد.)


هزینه نشر را می توانید از طریق لینک زیر پرداخت نمایید.

https://researchold.mui.ac.ir/journal-payments  

نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.42.39.fa
برگشت به اصل مطلب