مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- اخبار نشریه
کسب رتبه برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.42.36.fa
برگشت به اصل مطلب