مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- هیات تحریریه
اسامی شورای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

 

نام و مشخصات

مدت عضویت در شورای نویسندگان

شروع

خاتمه

علی‌رضا یوسفی (مدیر مسؤول، و سردبیر ویژه نامه ها)  استاد گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: aryousefy@edc.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

طاهره چنگیز (سردبیر) استاد گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: changiz@edc.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

پیمان ادیبی استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: adibi@med.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

پروانه اباذری دانشیار گروه سلامت  بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
Email: abazari@nm.mui.ac.ir

سال 1388

ادامه دارد

محمداسماعیل اکبری استاد گروه جراحی، دانشکده پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. Email: drakbari@gmail.com

سال 1379

ادامه دارد

ابوالقاسم امینی استاد عضو هیات علمی بازنشسته گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. Email: draamini@yahoo.com

سال 1379

ادامه دارد

مسعود بهرامی دانشیار گروه سلامت  بزرگسالان ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: bahrami@nm.mui.ac.ir

سال 1388

ادامه دارد

مینا توتونچی مربی هیات علمی بازنشسته گروه سلامت  بزرگسالان ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: tootoonch@nm.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

فریبا جعفری استاد مرکز آموزش مجازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: jaffary@pharm.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

حمیدرضا جمشیدی دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. Email: jamshidik@gmail.com

سال 1379

ادامه دارد

علی حائری استاد گروه فارماکوتراپی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. Email: haeria@sbmu.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

فریبا حقانی دانشیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: haghani@edc.mui.ac.ir

سال 1384

ادامه دارد

بهزاد ذوالفقاری استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: zolfaghari@pharm.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

کامران سلطانی عربشاهی استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. Email: Kaamy34@gmail.com

سال 1379

ادامه دارد

بهزاد شمس استاد گروه اطفال دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: shams@med.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

شایسته صالحی دانشیار بازنشسته گروه بهداشت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: salehi@nm.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

مسیح صبوری استاد گروه جراحی اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: sabouri@med.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

فریبا طالقانی استاد گروه سلامت  بزرگسالان،  دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: taleghani@nm.mui.ac.ir

سال 1388

ادامه دارد

حیدرعلی عابدی دانشیار بازنشسته گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: abedi@nm.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

شهلا شهیدی کارشناس ارشد آموزش پزشکی، محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: shahidi@mui.ac.ir

سال 1389

ادامه دارد

وحید عشوریون استادیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: ashourioun@med.mui.ac.ir

سال 1386

ادامه دارد

فریدون عزیزی استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

سال 1379

ادامه دارد

موسی علوی دانشیار گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: m_alavi@nm.mui.ac.ir 

سال 1390

ادامه دارد

پیام کبیری استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشک Email: kabiri@razi.tums.ac.ir 

سال 1386

ادامه دارد

مرضیه معطری استاد هیات علمی بازنشسته گروه آموزش پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شیرازEmail: moattari@yahoo.com

سال 1388

ادامه دارد

رویا ملاباشی کارشناس ارشد آموزش پزشکی، محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.  Email: mollabashir@gmail.com

سال 1389

ادامه دارد

مهدی نعمت بخش استاد گروه داخلی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . Email: nematbakhsh@med.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

محمدحسین یارمحمدیان استاد گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  Email: mhyarm@yahoo.com 

سال 1386

ادامه دارد

نیکو یمانی دانشیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: yamani@edc.mui.ac.ir سال 1380 ادامه دارد
نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب