راهنمای تفصیلی نویسندگان

راهنمای نویسندگان:

نحوه ارسال مقاله: نحوه ارسال به صورت الکترونیک و از طریق وب سایت مجله می‌باشد. در صورت استفاده از ابزار جهت جمع‌آوری اطلاعات (پرسشنامه، چک‌لیست و غیره) لازم است یک نسخه‌ی الکترونیک از این ابزار نیز ارسال شود. لازم به ذکر است که ابزار به کار رفته، در سایت مجله نمایه می‌گردد و در دسترس خوانندگان نشریه قرار خواهد گرفت.کلیه ارتباطات دفتر مجله با نویسندگان از طریق ایمیل و سایت مجله است.

 صفحه عنوان باید شامل این قسمت‌ها باشد: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، آدرس، تلفن و آخرین مرتبه علمی و نام سازمان متبوع (affiliation) T رایانامه (ایمیل) هر یک از نویسندگان همراه با امضای همه نویسندگان مبنی بر موافقت ایشان با ترتیب نام ذکر شده، مشخص نمودن فردی که پاسخ‌گوی مکاتبات مجله و سایرین خواهد بود ( نویسنده مسؤول)، مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه طرح پژوهشی که این مقاله از نتایج آن است همراه با شماره طرح مربوطه، عنوان مکرری (عنوان کوتاهی برای استفاده در سرصفحه‌های مقاله چاپ شده که حداکثر 40 حرف طول داشته باشد.)

 راهنمای نگارش بخش‌های اصلی هر مقاله با توجه به نوع مقاله به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 1- مقاله پژوهشی اصیل (Original Research Article) 

 2- مقاله مروری  (Review Article)

 3- مقاله پژوهشی کیفی (Qualitative Research Article) 

 4- نامه علمی (Short Communication) 

 5- نامه به سردبیر  (Letter to editor)

6- مرور کتاب در زمینه آموزش پزشکی به زبان فارسی یا انگلیسی (در حجم 750 تا 1000 کلمه)

 7- گزارش گردهمایی آموزش پزشکی در سراسر جهان (حداکثر تا دو ماه پس از برگزاری همایش و در حجم 1200 تا 1500 کلمه)
 

 1- مقاله پژوهشی اصیل ( Original Research Article):

چکیده مقاله:

باید معرف محتوای اصلی مقاله باشد و الزاماً باید ساختاردار بوده (Structured abstract) و بیش از 300 کلمه نباشد. چکیده مقاله شامل بخش‌‌های زیر است: مقدمه (Introduction)، روش‌ها  (Methods)، نتایج  (Results)، نتیجه‌گیری (Conclusion) و واژه‌های کلیدی ( لازم است حداقل سه مورد از کلید واژه‌ها بر اساس MESH باشد.)

.

مقدمه چکیده : ضرورت انجام پژوهش و هدف مطالعه در دو تا سه خط ارائه شود.

 روشهای چکیده: این قسمت باید دلالت کننده‌ی نوع تحقیق، طرح تحقیق (Research Design)، زمان و مکان اجرا، جامعه تحقیق، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، و روش آماری تحلیل یافته‌ها باشد.

 یافته‌های چکیده: این قسمت شامل یافته‌های مرتبط با هدف پژوهش همراه با ذکر مقادیر مهمترین یافته‌ها، و (p value) و در صورت معنا دار بودن تفاوت‌ها یا ارتباط‌ها متغیر‌ها آماره آزمون مورد استفاده هم ذکر شود.

 نتیجه گیری چکیده: شامل جمع‌بندی نویسنده در مورد پاسخ به سؤال تحقیق بر اساس یافته‌های حاصل از این مطالعه و پیشنهاد کاربردی آن است. به عبارتی نتیجه‌گیری، نتیجه‌ی کلی در راستای ارائه‌ی نتایج پژوهش و پیشنهاد در همین راستا است.

لازم است چکیده انگلیسی منطبق با ساختار چکیده مقاله فارسی، به انضمام آدرس، تلفن و آخرین مرتبه علمی و نام سازمان متبوع (affiliation) ارائه شود

متن اصلی مقاله

 شامل قسمت‌های زیر است :

 الف- مقدمه:

این قسمت باید به گونه ای ارائه گردد که در برگیرنده موضوع، پیشینه، ضرورت و اهمیت انجام مطالعه باشد. ذکرضرورت انجام تحقیق بر اساس مرور متون خارجی و داخلی است. در انتهای مقدمه لازم است هدف یا سؤال اصلی تحقیق به صورت صریح و روشن، به شکلی که دربرگیرنده متغیرهای مورد مطالعه باشد، مشخص گردد.

ب- روش‌ها: لازم است این قسمت در برگیرنده‌ی موارد زیر باشد:

 نوع مطالعه، زمان و مکان انجام پژوهش، جامعه آماری و جمعیت نمونه، حجم نمونه و نحوه محاسبه آن، روش نمونه‌گیری و در صورت ضرورت، معیارهای ورود مطالعه، شرایط انتخاب نمونه و دلایل آن، روش‌های گردآوری داده‌ها و توضیح ابزار مورد استفاده، نرم‌افزار آماری و آزمون‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها و دلایل کاربرد آن.

 - نوع مطالعه :

 الف. مطالعات شبه تجربی، پیش تجربی، تجربی:

 در قسمت روشها برای این مطالعات لازم است موارد زیر توضیح داده شود:

 - طراحی مطالعه با توجه به ویژگی‌های گروههای مورد مطالعه از نظر به کارگیری گروه شاهد و توزیع تصادفی یا غیر تصادفی نمونه‌ها

 - تعداد گروه‌های مورد مطالعه و تعداد نمونه هر گروه، دفعات مراجعه به هر گروه، مشخص کردن نحوه‌ی توزیع تصادفی (Random Allocation) یا نحوه‌ی همتاسازی (matching) نمونه‌ها درگروه‌ها، شیوه نمونه‌گیری، شیوه گزینش تصادفی نمونه‌ها و در صورت استفاده از روش کورسازی  (blinding)، نحوه‌ی انجام آن، و مدت پیگیری نمونه‌ها و مدت زمان بررسی نمونه‌ها.

 - چگونگی اندازه‌گیری متغیر وابسته در گروه‌های مورد مطالعه

 - توضیح جامع، دقیق و واضح درباره‌ی نحوه‌ی مداخله برای گروه‌های مورد مطالعه با شرح جزئیات به طوری که برای خواننده قابل تکرار باشد. مشخص نمودن اختلاف مداخله در گروه‌های تجربی و شاهد، برخورد با گروه شاهد

 - دفعات مراجعه به هر گروه و سنجش‌های مورد اندازه‌گیری در هر گروه، پیش آزمون و پس آزمون

 - معیارهای ورود (شرایط انتخاب نمونه و دلیل آن) و خروج (در صورت لزوم، شرایطی که باعث خارج شدن فرد از مطالعه در حین و بعد از مداخله می‌گردد همراه با ارائه دلیل آن  )

شیوه‌های اندازه‌گیری متغیر وابسته به طور جامع

 - توضیح رعایت نکات اخلاق پژوهش در طول مطالعه و ملاک‌های به کار گرفته شده برای آن

 ب: مطالعات توصیفی

 تعیین نوع مطالعه، در صورت لزوم تعیین گروه‌های مورد مطالعه، متغیرهای اندازه‌گیری شده و دفعات اندازه‌گیری متغیر مورد نظر، مشخص نمودن مقطعی یا طولی بودن مطالعه، مدت مقطع مورد مطالعه

 - روش‌های گردآوری داده‌ها:

 الف: در صورت استفاده از پرسشنامه لازم است:

 - مشخص گردد که آیا پرسشنامه توسط پژوهشگر ساخته شده و یا از سایر منابع علمی استفاده گردیده است. در صورتی که از پرسشنامه‌ی سایر مطالعات معرفی شده در منابع استفاده شده است، معرفی منبع مورد استفاده نیز لازم است. در صورت استفاده از پرسشنامه‌های غیر فارسی، فرآیند ترجمه و شیوه‌ی بومی سازی شرح داده شود.

 - درصورتی که پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد فرآیند آماده سازی آن شرح داده شود.

 - شرح جامعی از بخش‌های مختلف پرسشنامه، حیطه‌های مورد بررسی، تعداد و نوع ؤالات به تفکیک حیطه‌ها و بخش‌های مختلف، نحوه‌ی پاسخ‌گویی به پرسش‌ها (مقیاس لیکرت یا پاسخ بلی و خیر یا.... ) و شیوه نمره گذاری (نمره 1 تا 5 یا صفر و یک یا... ) و شرح مختصری از محتوای هر بخش توضیح داده شود.

 - شیوه تأمین روایی مشخص شود و توصیف دقیق فرآیند اجرایی برای رواسازی آن توضیح داده شود.

 - چگونگی تعیین روش‌های مورد استفاده برای تأمین پایایی پرسشنامه و گزارش نتایج آزمون‌های آماری به کار گرفته شده جهت تأمین پایایی توضیح داده شود.

 - توضیحات جامع و واضحی از شیوه توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه (پستی، الکترونیکی، رودرو،..... فردی یا گروهی)، شیوه پیگیری و دفعات مراجعه جهت جمع‌آوری، شیوه‌های جلب همکاری نمونه‌ها برای تکمیل و بازگشت پرسشنامه‌ها ارائه گردد.

 - شیوه تحلیل نمرات پرسشنامه و طبقه‌بندی آن توضیح داده شود.

 - در صورت استفاده از روش مشاهده توضیح موارد زیر لازم است:

 ابزار مورد استفاده ( چک لیست ) و بخش‌های مختلف و خلاصه ای از محتوای آن، مشخص نمودن مقیاس هر سؤال و شیوه نمره‌دهی، توصیف مشاهده‌کنندگان و ویژگی‌های آنان و شیوه آموزش مشاهده‌گران برای مشاهده، روش همسان‌سازی مشاهده‌گران از نظر ثبات مشاهده‌گری هر فرد با خود و دیگری (Inter rater /Intra rater) توصیف رفتار مورد مشاهده و خصوصیات آن، مدت مشاهده، دفعات مشاهده، محل و زمان مشاهده.

 - در صورتی که روش گردآوری اطلاعات، استفاده از مستندات باشد لازم است نمونه‌گیری مشخص شود. همچنین توضیحاتی در مورد متغیرهای مورد بررسی، نحوه‌ی بازیابی آن و شیوه دست یابی به مستندات و شیوه آشکارسازی اطلاعات ارائه گردد.

 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، این قسمت شامل:  توصیف نرمافزار مورد استفاده و ویرایش آن، نوع آزمون‌های آماری مورد استفاده و توضیح نوع آماره‌های مورد استفاده در آمار استنباطی، ذکر آزمون‌های مورد استفاده وموارد کاربرد آن برای تحلیل متغیرها است. در ضمن توضیح دلیل استفاده از آزمون‌های غیر معمول یا موارد ویژه نیز لازم است.

 د- نتایج: در صورت استفاده از پرسشنامه، درصد بازگشت پاسخ (Response rate) در ابتدای نتایج ذکر شود.  - مشخصات جمعیت شناسی(دموگرافیک) در راستای هدف مطالعه در قسمت ابتدایی نتایج ارائه گردد.

 - درموارد استفاده از آمار توصیفی لازم است مقادیر فراوانی و درصد فراوانی، هر دو ذکر شود.  - از تکرار نتایج به صورت هم‌زمان در جدول و متن خودداری شود.  - در صورت ارائه نتایج به صورت جدول، تعداد نتایج از سه جدول بیشتر نباشد. جدول باید عنوان مناسب داشته باشد و از الگوی جداول مجله تبعیت نماید.

 بحث:  لازم است بحث در برگیرنده‌ی موارد زیر باشد:

 - بحث با معرفی مختصری از مطالعه و نتایج اصلی آن آغاز شود و در ادامه ابتدا تفسیر نویسنده از مهم‌ترین یافته‌های مطالعه ارائه گردد.

 - لازم است استدلال نویسنده از تفاوت‌ها و شباهت‌های نتیجه‌ی مطالعه حاضر با مطالعات مرور شده توضیح داده شود.

 - از بحث در مورد یافته‌های جدیدی که در قسمت نتایج به آن اشاره نشده خودداری شود.

 - در انتهای بحث به نقاط قوت و ضعف و محدودیت‌های مطالعه اشاره شود. محدودیت‌ها ممکن است در ارتباط با تعمیم‌پذیری نتایج، اثر بخشی متغیر مستقل بر متغیر وابسته، میزان بازگشت پرسشنامه، دستیابی به نمونه‌ها و مشکلات ابزار و مشکلات جمع‌آوری اطلاعات باشد.

 - پیشنهاداتی کاربردی بر اساس نتایج مطالعه‌ی کنونی و مطالعات آینده ارائه گردد.

 - در انتهای مقاله در قسمتی با عنوان نتیجه‌گیری، پیام نهایی مقاله،( نتیجه کاربردی مقاله) در یک پاگراف ذکر شود.
 

 2- مقاله مروری( Review Article ) :

 مقالات مروری شامل مقالات مرور نظام‌مند، مباحثه‌ای یا نقد و تحلیل منابع در مورد موضوعی خاص یا نظریه‌ها و گرایش‌های جدید در علوم پزشکی حداکثر 3500 کلمه می‌شود.

 عنوان شامل حداکثر 40 کلمه است و لازم است به گونه‌ای ارائه گردد که نوع مرور را مشخص نماید؛ به عنوان مثال مروری بر متون، مرور سیستماتیک کمی، کیفی یاترکیبی.

 چکیده،همانند مقالات پژوهشی اصیل ساختاردار بوده و شامل مقدمه (اهداف و زمینه مطالعه)، روش‌های مرور و منابع داده‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری است.

 مقدمه:  لازم است در بر گیرنده زمینه وعلت انجام مطالعه، چهارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد.

 روشهای مرور باید در برگیرنده قسمت‌های زیر باشد :

 1- هدف: بیان هدف/ اهداف مرور شامل: عنوان مرور/ سئوالات/ فرضیات یا فرضیه

 2- طراحی مطالعه: شامل تعیین نوع مرور (توصیف طراحی و روش‌های به‌کار رفته و منابع مرجع). در صورت استفاده از روش‌شناسی خاص مانند متاآنالیز باید مراحل و گام‌های به‌کار گرفته شده، توصیف شود.

 3- روشهای جستجو: شامل استراتژی جستجو/ معیارهای ورود و خروج، بانکهای اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی، ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده.

 4- ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش‌های مورد استفاده ودلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی

 5- شیوه خلاصه‌سازی داده­‌ها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی از فرآیند/فرآیندها باشد.

6- سنتز: این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.

 نتایج:

 نتایج مرور باید با استفاده از سرتیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

 بحث:

 لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته‌های به دست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود.

 نتیجه‌گیری: لازم است نتیجه‌گیری بر اساس کاربرد عملی یافته‌ها ارائه گردد.

 

  3- مقالات کیفی  (Qualitative Research Article)

 بر حسب نوع مطالعه کیفی انجام شده، موارد لازم با حداکثر 6000 کلمه برای درج در مقاله به شکل توضیح داده میشود:

 الف: گراندد تئوری

 ب: فنومنولوژی

 الف: گراندد تئوری

 عنوان: عنوان مطالعه به شکلی ارائه گردد که در برگیرنده گروه یا جامعه مورد بررسی بوده و به روشنی بیانگر فرآیند پدیده اجتماعی مورد مطالعه باشد.

 چکیده: شامل مقدمه و هدف یا سئوال اصلی پژوهش، روش مطالعه و آنالیز داده‌ها، یافته‌ها، و نتیجه‌گیری است.

 مقدمه شامل قسمت‌های زیر است:

 - بیان مساله: بیان اهمیت و ضرورت پدیده مورد مطالعه، تبیین ضرورت مطالعه پدیده به روش گراندد تئوری

 - سؤال یا هدف پژوهش: تبیین و توصیف فرآیند پدیدۀ اجتماعی مورد مطالعه، در صورتی­که مقاله بخشی از یک مطالعه گراندد تئوری می‌باشد بیان اهداف اختصاصی در مقاله حاضر لازم است.

 - مروری بر متون: بیان مرور مرتبط با موضوع مورد بررسی، بیان شکاف و فاصله موجود در دانش و تحقیقات کنونی

 روش. لازم است قسمت روش‌ها در برگیرنده موارد زیر باشد:

 - توضیح نوع روش گراندد تئوری به‌کار رفته و تناسب آن با هدف مطالعه

 - توصیف نحوه نمونه‌گیری و انتخاب مشارکت‌کنندگان

 - توصیف زمان و مکان جمع‌آوری داده‌ها

 - توصیف واضح نمونه‌گیری نظری و چگونگی رسیدن به اشباع نظری

 - مشخص نمودن حجم نمونه و تعداد شرکت‌کنندگان

 - روش‌های جمع‌آوری داده‌ها (مصاحبه، مشاهده، یادداشت‌برداری  (... و 

 - ملاحظات اخلاقی (ذکر کسب مصوبه کمیته اخلاق، توضیح کسب رضایت آگاهانه از مشارکت‌کنندگان(

 تحلیل داده‌ها. این قسمت باید شامل موارد زیر باشد:

 - توضیح واضح روش تحلیل داده‌ها

 - توصیف چگونگی دستیابی به مقوله مرکزی

 - بیان روش‌های اطمینان از صحت و استحکام داده‌ها

 یافته‌ها. در این قسمت لازم است موارد زیر ارائه گردد:

 - توصیف یافته‌ها در رابطه با سؤالات اصلی پژوهش

 - حمایت یافته‌ها با روایات مشارکت‌کنندگان

 - توصیف واضح و دقیق مفاهیم و روابط مفهومی

 بحث، شامل:

 - بحث در مورد شواهد موافق و مخالف براساس منابع

 - بیان کاربرد یافته‌ها به طور مستدل

 - توصیه جهت تحقیقات بعدی

 نتیجه‌گیری (جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد کاربردی(

 ب : فنومنولوژی

 عنوان: لازم است عنوان بیان کننده واضح پدیده تحت مطالعه و بیانگر گروه یا جامعه مورد مطالعه باشد

 چکیده: شامل مقدمه و هدف یا سئوال اصلی پژوهش، روش مطالعه و آنالیز داده‌ها، یافته‌ها، و نتیجه‌گیری است.

 مقدمه: شامل قسمت‌های زیر است:

 - بیان مساله: در این قسمت لازم است موارد زیر به طور واضح توضیح داده شود: بیان ضرورت و اهمیت پدیده مورد مطالعه، ارتباط مناسب بین مساله، پارادایم و روش مطالعه

 - سؤال تحقیق: پرداختن سؤال تحقیق به تبیین و تفسیر تجارب مشارکت‌کنندگان در رابطه با پدیده مورد مطالعه

 - تناسب طرح تحقیق با هدف مطالعه

 - مرور بر متون

 روش: این قسمت شامل موارد زیر است:

 - نمونه‌گیری: در این قسمت لازم است روش نمونه‌گیری، شیوه انتخاب مشارکت‌کنندگان و چگونگی شیوه دستیابی به اشباع داده‌ها و حجم نمونه به صورت کامل و روشن توضیح داده شود.

 - جمع‌آوری داده‌ها: شامل توضیح روشن روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و ساختار مصاحبه (راهنمای مصاحبه، دفعات، مدت، چگونگی ضبط صدا و مکتوب سازی) است.

 - ملاحظات اخلاقی: ذکر کسب مصوبه کمیته اخلاق، توضیح کسب رضایت آگاهانه از مشارکت‌کنندگان

 تجزیه و تحلیل داده‌ها: شامل توضیح روشن روش تحلیل داده‌ها، گام‌های تحلیل داده‌ها و روش‌های ارزیابی صحت و استحکام داده‌ها است.

 یافته‌ها: در این قسمت یافته‌ها در رابطه با سؤال اصلی پژوهش توصیف شده و حمایت یافته‌ها با روایت از شرکت‌کنندگان توضیح داده می‌شود.

 بحث: در این قسمت لازم است در مورد شواهد موافق و مخالف براساس منابع مرور شده بحث شود و کاربرد یافته‌ها به طور مستدل ارائه گردد و در انتهای بحث ارائه پیشنهاداتی جهت تحقیقات بعدی لازم است.

 نتیجه‌گیری: در انتهای مقاله یک نتیجه‌گیری بر اساس نتایج مطالعه و پیشنهادات کاربردی مرتبط با یافته‌ها ارائه می‌شود.

 

4- نامه علمی  (Short Communication)

 این نوع مقاله حداکثر 1500کلمه است وشامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

 مقدمه. لازم است به صورت خلاصه بر ضرورت انجام مطالعه و هدف مطالعه اشاره نماید. و هدف مطالعه به صورت واضح و عینی در انتهای مقدمه ذکر شود.

 روش‌ها. لازم است این قسمت به اختصار و به صورتی ارائه گردد که روش انجام مطالعه به روشنی برای خواننده مشخص باشد. همچنین بایستی در ابتدای این قسمت نوع مطالعه و زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه آماری، جمعیت نمونه، شیوه نمونه‌گیری مشخص شود و پرسشنامه و آیتم‌های مختلف آن و مقیاس پرسشنامه و شیوه نمره‌دهی آن به اختصار معرفی گردند. در انتهای قسمت روش‌ها همچنین لازم است به تست‌های آماری، نوع و ویرایش نرم‌افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره شود.

 یافته‌ها: مهم‌ترین یافته‌ها در ارتباط با هدف مطالعه بدون ارائه جدول و نمودار ذکر شود.

 بحث: در راستای اهداف مطالعه به شکلی ارائه گردد که خواننده به اطلاعات نوینی در این رابطه دسترسی پیدا کند.

 

 5- نامه به سر دبیر (Letter to editor) 

 در حد 750 کلمه و در ارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله، ابتکارهای مفید در آموزش علوم پزشکی، تجربه‌های ارزنده یا اخبار آموزش پزشکی در ایران یا جهان است، چنان که در این نوشته‌ها مقالاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته باشند، این نوشته‌ها همراه با پاسخ نویسنده مقاله است. مجله در انتخاب و چاپ این نامه‌ها آزاد می‌باشد.

بخش تقدیر و تشکر:

در بخش پایانی مقالات قبل از ارائه منابع، تقدیر و تشکر نویسندگان از منابع حمایت کننده طرح پژوهشی همراه با شماره طرح ذکر می­شود. در صورتی که مقاله بخشی از طرح باشد باید اشاره شود. همچنین تشکر از شرکت کنندگان و سایر همکاران که نامشان در لیست نویسندگان نیست می‌تواند در این بخش ذکر شود.

 نحوه نگارش منابع:

 منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شود. نمونه نوشتن مراجع مشابه Index Medicus و به شیوه وانکور (Vancouver) باشد.

 شیوه نگارش فهرست منابع مطابق با الگوی زیر است:

 منابع انگلیسی:

 الف) مقاله چاپ شده در مجله

 Kraleweski JE, Hart G, Perlmutter C, Chou SN. Can academic medical center compete in a managed care system? Acad Med 1995; 70(10): 867-72.

 ب: کتاب

 Gall MD, Gall JP, Borg WR. Educational research: an introduction. 7th ed. Boston: Allyn and Baccon Co. 2003.

 منابع فارسی

 با توجه به سیاست کمیته فنی نشریات علمی- پژوهشی، منابع فارسی به هر دو شیوه فارسی و انگلیسی ارائه می‌شود:

 الف: شیوه نگارش منابع فارسی برای تهیه نسخه‌های چاپی و نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی

 الف 1: در صورتی که کتاب یا مقاله به فارسی باشد و ترجمه انگلیسی عنوان و نام مجله وجود داشته باشد، معادل انگلیسی آورده شود. مانند: «تجارب و درک دانشجویان پرستاری از مفهوم مربی اثربخش در آموزش بالینی. نوشته موسی علوی، حیدرعلی عابدی در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی/ پاییز و زمستان 1386» 1386 Alavi M, Abedi H. [Nursing students' experiences and perceptions of effective instruction]. Iranian Journal of Medical Education 2008; 7(2): 34-7. Persian

 الف 2: منبع اصلی یک کتاب یا مقاله فارسی است و ترجمه معادل انگلیسی ندارد، بنابراین، منبع به صورت آوانویسی ارائه گردد. مانند: «نیکیار عبدالرسول. قلب کودک من. اصفهان: نشر کنکاش و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1379»

 Nykyar A. [Ghalbe koodake man]. Isfahan: Kankash and Isfahn University of Medical Sciences; 2000. Persian

 ب: شیوه نگارش منابع فارسی:

 ب 1: مقاله فارسی:

 حقانی فریبا، شریعتمداری علی، نادری عزت‌اله، یوسفی علی‌رضا، روش‌های تدریس برنامه‌های آموزش مداوم پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1382؛ 3(10): 15 تا 21.

 ب 2: کتاب فارسی:

 ذوالفقاری بهزاد، تمدن علی‌‌محمد، ثابت بابک، حدادگر آرش، عابد‌حقیقی بهبین، موسوی شهریار (مؤلفین). آموزش کار گروهی در علوم پزشکی. چاپ اول. اصفهان: مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. 1381.

 صفحه وب:

 World Health Organization. Strategic directions for strengthening nursing and midwifery services. [cited 2005 Apr 19]. Available from: http://www.who.int/health-services-delivery/nursing/kral.pd


دفعات مشاهده: 62785 بار   |   دفعات چاپ: 3788 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 545 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Education