XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، shakurnia@yahoo.com
چکیده:   (4847 مشاهده)

مقدمه: مشارکت دادن دانشجویان در طراحی سؤالات امتحانی با هدف افزایش یادگیری و بهبود عملکرد تحصیلی از روش‌هایی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تهیه سؤالات امتحانی توسط دانشجویان بر عملکرد تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 94-1393 انجام پذیرفت. روش‌ها: این تحقیق نیمه تجربی به صورت دو گروهی به همراه پیش آزمون و پس‌آزمون در دانشجویان پرستاری مامایی که درس‌ ایمنی‌شناسی را با یک مدرس انتخاب واحد نموده بودند، انجام گرفت. دانشجویان مامایی (40 نفر) به عنوان گروه تجربی و دانشجویان پرستاری (60 نفر) به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. از دانشجویان رشته مامایی خواسته شد که از مطالب درسی هر جلسه تعداد 7 سؤال چندگزینه‌ای به عنوان تکلیف تهیه و در جلسه بعد تحویل دهند. ابزار گردآوری داده‌ها، آزمون‌های چندگزینه‌ای بود که بر اساس محتوای درس توسط مدرس تهیه گردید. پیش‌آزمون و پس‌آزمون شامل 50 سؤال چهار گزینه‌ای بود که حداقل نمره هر آزمون صفر و حداکثر آن 50 بود. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه تجربی به ترتیب 65/4±78/14 و 21/6±85/44 و در گروه شاهد به ترتیب 58/3±72/15 و 05/7±33/42 بود. آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که که میانگین نمرات در گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معناداری داشت (048/0=p). نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان داد که مشارکت دادن دانشجویان در تهیه سؤالات امتحانی باعث افزایش نمرات ‌این دانشجویان در درس‌ ایمنی‌شناسی شد.

متن کامل [PDF 259 kb]   (1477 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: 1394/4/28 | پذیرش: 1394/9/1 | انتشار: 1394/11/14 | انتشار الکترونیک: 1394/11/14

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.