مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- محل نمایه شدن مجله
محل نمایه شدن مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این مجله عضو  (‍Committee of Publication Ethics (COPE است و در پایگاههای زیر نمایه می شود:

نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.64.11.fa
برگشت به اصل مطلب