مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- هیات تحریریه
اسامی شورای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  

 

نام و مشخصات

مدت عضویت در شورای نویسندگان

شروع

خاتمه

علی‌رضا یوسفی (مدیر مسؤول، و سردبیر ویژه نامه ها)، دانشیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

 Email: aryousefy@edc.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

طاهره چنگیز (سردبیر) : دانشیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

 Email: changiz@edc.mui.ac.ir

سال 1379

ادامه دارد

پیمان ادیبی: استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

پروانه اباذری: استادیارگروه سلامت  بزرگسالان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1388

ادامه دارد

محمداسماعیل اکبری: استاد گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال 1379

ادامه دارد

ابوالقاسم امینی: عضو هیات علمی بازنشسته گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سال 1379

ادامه دارد

مسعود بهرامی: استادیار گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1388

ادامه دارد

مینا توتونچی: هیات علمی بازنشسته، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

فریبا جعفری: دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

حمیدرضا جمشیدی: دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال 1379

ادامه دارد

علی حائری: دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال 1379

ادامه دارد

مرضیه حسن‌پور: استادیار گروه پرستاری اطفال، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1388

ادامه دارد

فریبا حقانی: دانشیار گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1384

ادامه دارد

بهزاد ذوالفقاری: دانشیار گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

کامران سلطانی عربشاهی: استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال 1379

ادامه دارد

بهزاد شمس: دانشیار گروه اطفال دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

شایسته صالحی: دانشیار بازنشسته گروه بهداشت پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

مسیح صبوری: استاد گروه جراحی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

فریبا طالقانی: دانشیار گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1388

ادامه دارد

حیدرعلی عابدی: دانشیار بازنشسته گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

شهلا شهیدی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی - محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1389

ادامه دارد

وحید عشوریون: استادیار گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1386

ادامه دارد

فریدون عزیزی: استاد گروه داخلی، داشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال 1379

ادامه دارد

موسی علوی: استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1390

ادامه دارد

پیام کبیری: استادیار اپیدمیولوژی پزشکی، داشگاه علوم پزشکی تهران

سال 1386

ادامه دارد

مرضیه معطری: استاد بازنشسته گروه آموزش پرستاری، داشگاه علوم پزشکی شیراز

سال 1388

ادامه دارد

رویا ملاباشی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی - محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1389

ادامه دارد

مهدی نعمت بخش: استاد گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1379

ادامه دارد

محمدحسین یارمحمدیان: دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1386

ادامه دارد

نیکو یمانی: استادیار گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال 1380

ادامه دارد

مشاورین مجله:

تئو پی جی ام دوریس: استاد گروه فارماکولوژی، دانشگاه آزاد آمستردام هلند

دیو دیویس: استاد طب خانواده، دانشگاه تورونتو کانادا

کن کاکس: استاد بازنشسته گروه آموزش پزشکی، دانشگاه نیوسات‌ویلز استرالیا

نادیا میکاییل: استاد کالج سلطنتی جراحان و پزشکان کانادا

هنری والتون: استاد بازنشسته، فدراسیون بین‌المللی آموزش پزشکی

رونالد هاردن: استاد بازنشسته، دانشگاه داندی بریتانیا

نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب