:: بایگانی بخش اخبار نشریه: ::
:: هزینه انتشار - ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ -
:: لوح احراز رتبه اول - ۱۳۹۴/۳/۱۱ -
:: کسب رتبه برتر - ۱۳۹۴/۲/۲۴ -
:: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی continuous شد - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -
:: انتخاب مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی به عنوان نشریه برگزیده نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ -
:: کسب رتبه اول ضریب تاثیر(impact factor) - ۱۳۸۶/۹/۲۲ -