Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Medical Education

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیVolume 16, Number 0 (2016-4)


Curriculum Management Information System
سامانه‌ی اطلاعات مدیریت برنامه‌ی درسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring a Conceptual Framework for Evaluation of the Undergraduate Intended Curriculum: A Qualitative Study
تبیین چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه درسی قصد شده دوره کارشناسی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching and evaluation of field training course for health services management undergraduates: conventional and logbook methods
آموزش و ارزشیابی درس کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به دو روش متداول و کارنامه ثبت عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Appraisal of Anesthesiology BSc Program According to Eisner’s Connoisseurship and Criticism Model
ارزیابی نقادانه رشته هوشبری براساس مدل ارزیابی‌ایزنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Dental Students and Faculty Members with the Educational Outputs of Community-Based Dental Education Using Mobile Units in Religious Site
رضایت دانشجویان و استادان دندانپزشکی از دستاوردهای آموزشی فیلد کارورزی دندانپزشکی با استفاده از یونیت‌های سیار در مکان مذهبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Spiritual Care Skills Instruction on Nursing Students’ Achievement Motivation and Styles of Communication with Patient
تأثیر آموزش مهارت‌های مراقبت معنوی بر انگیزه‌ی تحصیلی و سبک‌های ارتباط با بیمار در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cyber Medical Education: Beyond the Integration of Concepts in Technology-based Learning
آموزش پزشکیِ سایبری: فراتر از تلفیق مفاهیم در یادگیری مبتنی بر تکنولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Students’ Profiles of Myers-Briggs Personality Types and its Correlation with Academic Achievement at Tabriz University of Medical Sciences
تعیین نیم‌رخ تیپ‌های شخصیت مایرز/بریگز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The extent of compliance with principles of designing and implementing educational workshops
بررسی میزان رعایت اصول طراحی و اجرای کارگاه ‎های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Metacognitive Strategies, Academic Adjustment and Academic Performances in Students of Qom University of Medical Sciences
ارتباط راهبردهای فراشناختی، سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

redundant publication' or 'duplicate publication' in the biomedical literature
نشر مکرر یا نشر حشو در منابع علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Educational Needs For Nursing Staff In Shiraz Dental School Clinics
نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری شاغل در کلینیک‌های دانشکده دندان پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Intellectual Capital and Social Responsibility and Ethical Behavior among Faculty Members
رابطه سرمایه فکری و مسؤولیت‌‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی اعضای هیأت‌علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causes of Resistance to Change and Solutions to Overcome It: A Review of Literature
علل مقاومت در برابر تغییر و راه‌کارهایی برای غلبه بر آن: مروری بر متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Professional and Ethical Values in Providing Nursing Care: The Perspective of Nurses
ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی ارائه مراقبت‌های پرستاری از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Interpersonal Skills in Students of Tabriz University and Tabriz University of Medical Sciences
مقایسه مهارت‌های روابط میان فردی دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Implementation of Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) in Iran’s Universities of Medical Sciences: A Systematic Review
اجرای آزمون مشاهده مستقیم مهارت‌های عملی(Direct Observed Procedural Skills) در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Traditional with Combined (Traditional and Electronic) Educational Methods on Promoting the Practical Skill of Fabricating the Removable Orthodontic Appliance
مقایسه تاثیرروش آموزش سنتی و آموزش ترکیبی (سنتی و الکترونیکی) در ارتقا مهارت عملی ساخت پلاک متحرک ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophy of Medicine Exam in the Olympiad for Medical Sciences Students: Report of an Experience
آزمون فلسفه پزشکی در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی: گزارش یک تجربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Residents and Medical Students’ Satisfaction with Journal Club Meetings at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
میزان رضایت دستیاران و دانشجویان پزشکی از جلسات ژورنال کلاب در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching through Near-Peer Method in Medical Education: A Systematic Review
آموزش به شیوه همتای نزدیک (near peer) در علوم پزشکی: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Well-being in Academic Motivation and Achievement of Students at University of Medical Sciences
نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benefits, Limitations and Administrative Methods of Learning Contracts in Nursing Clinical Education: A Narrative Review
مزایا، محدودیت‌ها و راه‌کارهای اجرایی نمودن قراردادهای یادگیری در آموزش بالینی پرستاری: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Accreditation Model for Curricula of Baccalaureate Degree Nursing Education in Iran
تدوین و ارائه الگوی اعتباربخشی برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته‎ی پرستاری دانشگاه‎های علوم‎پزشکی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Need Assessment of the Course “Entrepreneurship and Familiarization with Business” in Isfahan University of Medical Sciences
نیازسنجی درس "کارآفرینی و آشنایی با کسب ‌و کار" در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Need Assessment of Anesthesiologists and Surgeons in Transfusion Medicine
سنجش نیاز‌های آموزشی متخصصین بیهوشی و رشته‎های جراحی در زمینه‌ی طب انتقال خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Clinical Learning Organisational Culture Survey (CLOCS)‌ government educational hospitals in Rasht
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی فرهنگ یادگیری بالینی سازمانی در بین پرستاران بیمارستان‌های دولتی-آموزشی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Concept Map on Education: A Systematic Review
تأثیر نقشه‌های مفهومی درآموزش: مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Nursing Students’ Subjective Well-being based on Mindfulness and Self-compassion
پیش‌بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری بر اساس ذهن‌آگاهی و شفقت‌ورزی به خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Social Networks on Nursing Students’ Academic Achievement and Retention in Learning English
تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیشرفت‌ تحصیلی و یادداری دانشجویان پرستاری در آموزش زبان انگلیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: Using Multiple Mini Interviews (MMI) In The Competency Assessment Of Candidates For The Ph.D. Entrance Examination
نامه به سردبیر: استفاده از مصاحبه‌های کوتاه چندگانه در ارزیابی صلاحیت داوطلبین دوره دکترای تخصصی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of E-Learning in Bacteriology Course Based on Constructivism vs. Cognitivism
اثربخشی آموزش الکترونیکی درس باکتری‌شناسی بر اساس رویکرد سازنده‌گرایی در مقایسه با رویکرد شناخت‌گرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hofstee An Evaluation Method In National Medical Science Olympiad In Iran
نامه به سردبیر: هافستی روشی برای ارزیابی دانشجویان در المپیاد علمی علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Curriculum integration in Medical Sciences: Perspective of Faculty Members in Tabriz University of Medical sciences
تلفیق در برنامه‌های درسی علوم پزشکی: دیدگاه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Midwifery and Nursing Students’ Emotional Intelligence and Its Relation to Spiritual Intelligence
رابطه‌ی بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of academic vitality and motivation of students based on their perception of the learning environment in Birjand University of Medical Sciences
تبیین سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان بر اساس ادراک آنان از محیط یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using instructional scaffolding to improve clinical education of Surgical Technologist
استفاده از داربست آموزشی( Scaffolding) جهت بهبود آموزش بالینی دانشجویان تکنولوژیست جراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Goal Orientation and Academic Achievement in Dental Students of Shiraz University
رابطه جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation of Critical Thinking Disposition and Achievement Goal Orientation with Student Entrepreneurial Characteristics
رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی و جهت‌گیری هدف پیشرفت با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting medical major selection and the extent of changes in students’ motivation during their study in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
عوامل مؤثر در انتخاب رشته پزشکی و میزان تغییر در انگیزه دانشجویان در طول دوره تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: Objective Structured Teaching Exercise (OSTE): An Appropriate Approach For Faculty Development & Teaching Skills Assessment
آستی (OSTE): ابزاری مناسب برای ارتقا و ارزیابی مهارت‌های تدریس اعضای هیأت‌علمی و مربیان بالینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طبی‌سازی در پرستاری: نقش آموزش پرستاری در طبی‌زدایی
طبی‌سازی در پرستاری: نقش آموزش پرستاری در طبی‌زدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Points About Letter To Editor
آیا زمان آن نرسیده که استفاده از آزمون‌های چند گزینه‌ای محدود و یا منسوخ گردد؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Letter to editor
نقد مقاله: ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Commentary on Assessing Academic Success and Its Predictors from the Perspective of Nursing Students in Kashan University of Medical Sciences
نقد مقاله: میزان موفقیت آکادمیک و عوامل پیشگویی‌کننده آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Correlations between Students’ Sense of Coherence, Self-Compassion and Academic Performance: The Mediating Role of Personal Intelligence
مدل روابط حس انسجام، خوددلسوزی و عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای هوش شخصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Faculty Members’ English Language Educational Needs in the Faculty of Management and Medical Informatics in Isfahan University of Medical Sciences: Faculty Members’ Perspective
نیازهای آموزشی زبان انگلیسی اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه اساتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Narrative Writing on Communication Skills of Nursing Students
‌تأثیر ‌حکایت‌نویسی ‌بر ‌مهارت‌های ‌ارتباطی ‌دانشجویان‌ پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Knowledge Sharing at the Decision Making Center of Deputy of Education in Iran’s Ministry of Health and Medical Education
وضعیت اشتراک گذاری دانش در کانون تصمیم‌گیری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Electronic Portfolio on Nursing Students’ Self-regulation in Physiology Course
تأثیر کارپوشه الکترونیکی بر خودتنظیمی دانشجویان پرستاری در درس فیزیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teaching Nurse-patient Communication through Role-play Method on Nursing Students’ Caring Behaviors: A Quasi-Experimental Study
تأثیر آموزش ارتباط با بیمار به روش ایفای نقش بر رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flipped Classroom: A Pedagogical Method
کلاس وارونه: یک روش آموزش تربیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contemplation on Competency-based Curriculum in Medical Education
تأملی بر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Quality of Learning Experience and Academic Burnout and Achievement among Students of Kerman University of Medical Sciences
ارتباط کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-learning Module in Medical Education: A Review of the Literature
ماجول خودیادگیری در آموزش علوم پزشکی: مروری بر متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Assessment of Implementing Blended Learning in Health and Treatment Network Based on ISO 10015 Requirements
امکان‌سنجی اجرای ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشﺗﺮﻛﻴﺒﻲ بر اساس الزامات ایزو 10015 در شبکه بهداشت و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Group Discussion and Lecture Methods on the learning of medical sciences students: A Review Study
مقایسه اثربخشی سخنرانی و بحث گروهی بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Distance Learning via SMS on Knowledge & Satisfaction of Pregnant Women
تأثیر برنامه آموزش غیرحضوری از طریق ارسال پیامک در طی دوران بارداری بر آگاهی و رضایت مادران باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Environmental Supports and Emotional Self-awareness with Academic Engagement: the Mediating role of Educational Well-being
رابطه بین حمایت‌های محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیری تحصیلی: نقش میانجی بهزیستی تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods of Teaching Electrocardiogram: Which One Is the Best?
انواع روش‌های آموزش الکتروکاردیوگرام : کدام روش آموزش بهتر است ؟ مروری بر متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-analysis of Factors Affecting Effective Teaching in Medical Education
فراتحلیل عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Residents’ Empathy with Patients in Isfahan University of Medical Sciences
هم‌دلی دستیاران رشته‌های مختلف پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برخورد با بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles