Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Medical Education

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیVolume 15, Number 0 (2015-11)


Correct sampling in observational studies.
نمونه‌گیری صحیح در مطالعات توصیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Announced and Unannounced Formative Tests on Rehabilitation Students’ Final Exam Mean Scores
تأثیر آزمون‌های تکوینی اعلام شده و اعلام نشده بر میانگین نمرات پایان ترم دانشجویان توانبخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Feedback and Incentive Mechanisms on Improving Residents’ Medical Record Documentation Procedure
تأثیر ارائه بازخورد و تشویق در بهبود مستندسازی دستیاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive Role of Social Capital Dimensions in Effective Training of Medical Sciences Faculty Members
نقش تعاملی ابعاد سرمایه اجتماعی بر آموزش اثربخش اساتید علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of knowledge, attitude, ability and preparedness for E-learning among continuing medical education learners
ارزیابی میزان دانش، نگرش، توانایی و آمادگی یادگیری الکترونیک در فراگیران دوره‌های آموزش مداوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Educational Technology in Medical Education
کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching Scholarship: An Opportunity for Faculty Development or a Threat
دانش‌پژوهی آموزشی فرصتی برای رشد و بالندگی اساتید است یا تهدیدی به شمار می رود؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Is regulations continue their education to higher levels without entrance examinations of outstanding and talented students with theoretical and philosophical support?
آیا آیین‌نامه ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر ویژه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دارای پشتوانه نظری و فلسفی است؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Personality Traits and Problem-Solving Strategies among Undergraduate Nursing Students of Isfahan University of Medical Sciences
رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با راهبردهای حل مسأله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors in Clinical Education Quality from the Viewpoints of Operation Room and Anesthesiology Students in Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Establishing Clinical Governance in the Field of Patient Education: A Qualitative Study
چالش‌های استقرار حاکمیت بالینی در حیطه‌ی آموزش بیماران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of SMS and lectures on the job training for nurses
مقایسه اثربخشی پیام کوتاه و سخنرانی در باز آموزی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obstacles to Implementation of Mobile Learning in Universities of Medical Sciences
موانع فراروی به‌کارگیری یادگیری سیار در دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Letter to editor: Report of medical education panel in
گزارش پانل آموزش پزشکی "شانزدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور" زنجان - شهریور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Nursing PhD Curriculum in Iran and Widener University
بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران و دانشگاه ویدنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Psychometrics of an Assessment Tool for University Characteristics as a Learning Organization from the perspective of Educational Leaders
طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش ویژگی دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده ازدیدگاه رهبران آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model of Relationships between Personality Traits and Academic Self-Handicapping: The Mediating Role of Achievement Goals
مدل روابط ویژگی‌های شخصیت و خودناتوان‌سازی تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Student-Generated MCQs on their Academic Achievement
تأثیر تهیه سؤالات چندگزینه‌ای توسط دانشجویان بر عملکرد تحصیلی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Academic Success and Its Predictors from the Perspective of Nursing Students in Kashan University of Medical Sciences
میزان موفقیت آکادمیک و عوامل پیش‌گویی‌کننده آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Accountability Education To The Students Through The Panel “Voice Of Patients” At The First National Student Conference On Rare And Genetic Diseases In Iran
اجرای پانل صدای بیماران در اولین همایش کشوری دانشجویی بیماری‌های نادر و ژنتیکی ایران: تجربه‌ای از آموزش پاسخ‌گویی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Letter to editor
آیا زمان آن نرسیده که استفاده از آزمون‌های چند گزینه‌ای محدود و یا منسوخ گردد؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

National learning managment system, from idea to action
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی ملی، از ایده تا عمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Guidelines for Quality Improvement of Clinical Conferences in Nursing Education
راه‌کارهای ارتقای کیفیت کنفرانس‌های بالینی در آموزش پرستاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Exigency attention to Cognitive load in Medical education
ضرروت توجه به بارشناختی در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing Students’ Perception of Ethical and Professional Characteristics of an Ideal Faculty Member: A Qualitative Study
ویژگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای استاد ایده‌آل از دیدگاه دانشجویان پرستاری: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دست برتری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی قم
ارتباط دست برتری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Students’ Social and Academic Integration in Their Evaluation of Faculties’ Educational Performance Quality in Shiraz University of Medical Sciences
نقش انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان در ارزشیابی آنان از کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت‌علمی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Professional Ethics Observance in Nursing Practice from Nurses and Patients’ Point of View in Shahid Beheshti University of Medical Sciences’ Teaching Hospitals
میزان رعایت آیین اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some tips on how to report questionnaire-based studies
نکاتی در مورد مطالعات مبتنی بر پرسشنامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Flipped Classroom: A New And Appropriate Teaching Method For The Research Course
کلاس وارونه؛ شیوه‌ای جدید و مناسب برای درس روش تحقیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Role of Electronic Learning in the Teaching of Anatomical Sciences
نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم تشریح
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing nurses' self-assessment of their professional behavior before and after a professional behavior continuing education program
تأثیر برنامه بازآموزی رفتار حرفه‌ای بر خودارزیابی رفتار حرفه‌ای پرستاران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Climate Measurement Tools in Medical Sciences Universities: A Review Article
معرفی ابزارهای اندازه‌گیری جو آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی : مروری بر متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students and Graduates’ Viewpoints on the Compulsory Specialized Courses' Syllabus in Reproductive Health PhD Program: A Qualitative Study
تبیین دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان درباره سرفصل دروس تخصصی اجباری دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of structural relationships of variables associated with evaluation of teaching by students in medical education
تحلیل روابط ساختاری متغیرهای مرتبط با ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ANCOVA and Assumptions of using this analysis in medical research.
تحلیل کواریانس و پیش‌فرض‌های استفاده از آن در تحقیقات علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه قابلیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مقایسه قابلیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Faculty and Residents, View Points about the Quality of Education in Anesthesia Residency Iran University of Medical Sciences
ارزیابی کیفیت آموزشی بخش بیهوشی و درد از دیدگاه دستیاران و اساتید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Academic Achievement and Educational Environment of Basic Sciences Phase of MD Program in Tehran University of Medical Sciences, before and after Curricular Reform
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان و جو آموزشی مقطع علوم پایه در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قبل و بعد از بازنگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational environment of operating rooms in teaching hospitals of Tehran, Iran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences based on ATEEM questionnaire: anesthesiology residents` perspective
بررسی محیط آموزشی اتاق‌های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی از دیدگاه دستیاران بیهوشی بر اساس پرسشنامه ATEEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The difference between statistical concepts as standard deviation and standard error and how to correct their report in the medical articles
تفاوت مفاهیم آماری Standard Deviation و Standard Error و نحوه صحیح گزارش آنها در مقالات علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis Table of Medical Ethics Book Based on Allport’s Theory of Value System
جدول تحلیل محتوای کتاب اخلاق پزشکی بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the validity and reliability of flourishing scale and determining the relation between flourishing and academic achievement in students of medicine school
روایی و پایایی مقیاس شکفتگی وتعیین رابطه شکفتگی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Educational Services Quality for Healthcare Services Management Students of Isfahan University of Medical Sciences Based on SERVQUAL Model
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Value-based Curriculum model from the Viewpoints of Experts in Education of Ethics and Values in Shahid Beheshti University of Medical Sciences
الگوی برنامه درسی ارزش‌مدار از دیدگاه صاحب‌نظران آموزش اخلاق و ارزش‌ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Student Stressors in Predicting Procrastination and Academic Burnout among Nursing Students
نقش عوامل استرس‌زای دانشجویی درپیش‌بینی تعلل‌ورزی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pop quiz on Test Anxiety in Students of Basic Medical Sciences
تأثیرآزمون‌های تکوینی اعلام نشده بر اضطراب امتحان دانشجویان علوم پایه ی پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles