:: جلد 20 - ::
جلد 20 - صفحات 116-126 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس انعطاف‎پذیری خانواده و ذهن‎آگاهی با واسطه‎گری تفکر انتقادی
الهام سلطانی بناوندی ، قاسم عسکری زاده
دانشگاه شهید باهنر، کرمان ، hasti_javan@yahoo.com
چکیده:   (139 مشاهده)
مقدمه: سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از سازههای روانشناسی مثبتنگر متأثر از عوامل خانوادگی و روانشناختی است. از میان عوامل خانوادگی مؤثر بر سرزندگی تحصیلی میتوان به انعطافپذیری خانواده و از بین عوامل روانشناختی میتوان به ذهنآگاهی و تفکر انتقادی اشاره نمود. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس انعطافپذیری خانواده و ذهنآگاهی با واسطهگری تفکر انتقادی انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون بود. در این مطالعه 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش نمونهگیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاسهای انعطافپذیری خانواده، ذهن‏آگاهی، تفکر انتقادی و سرزندگی تحصیلی پاسخ دادند. سپس دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه‌ مطابق با مراحل بارون و کنی (Baron, & Kenny) مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون مطابق با مراحل بارون و کنی نشان داد که انعطافپذیری خانواده (02/0>P  ,20/0β = ) و ذهنآگاهی (003/0>P  ,26/0β = ) پیشبینیکننده‌ی مثبت سرزندگی تحصیلی هستند. انعطافپذیری خانواده (001/0> P ,47/0β = ) و ذهنآگاهی (001/0>P  ,27/0β = )، تفکر انتقادی را نیز به صورت مثبت و معنادار پیشبینی میکنند. علاوه بر این، یافتهها نمایان ساخت که تفکر انتقادی، سرزندگی تحصیلی را به صورت مثبت پیشبینی میکند (001/0>P  ,36/0β = ). در نهایت، نتایج حاکی از آن بود که تفکر انتقادی در رابطه‌ی بین انعطافپذیری خانواده و ذهنآگاهی با سرزندگی تحصیلی نقش واسطهای ایفا میکند.
نتیجه‌گیری: انعطافپذیری خانواده و ذهن‌آگاهی با افزایش تفکر انتقادی موجبات سرزندگی تحصیلی در دانشجویان و مواجههی آنان با عوامل استرسزای تحصیلی را فراهم میآورند.
واژه‌های کلیدی: انعطاف‎پذیری خانواده، ذهن‎آگاهی، تفکر انتقادی، سرزندگی تحصیلی
متن کامل [PDF 507 kb]   (34 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه
دریافت: 1398/12/5 | پذیرش: 1399/3/6 | انتشار: 1399/2/10


XML   English Abstract   Printجلد 20 - برگشت به فهرست نسخه ها