:: جلد 20 - ::
جلد 20 - صفحات 12-21 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین معنویت اسلامی و سلامت معنوی با اخلاق حرفه‌ای در دستیاران داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران
رضا قنبری، مژگان محمدی مهر
دانشگاه علوم پزشکی ارتش ، mojganmehr20@yahoo.com
چکیده:   (546 مشاهده)
مقدمه: اخلاق حرفه‌ای از جمله مباحث و مفاهیم مطرح و کلیدی در حوزه درمان است و رعایت آن می‌تواند زمینه ساز و عامل اصلی رضایت و اعتماد از کادر درمان شود. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین معنویت اسلامی و سلامت معنوی با اخلاق حرفه‌ای در میان دستیاران داخلی دانشکده‌های پزشکی شهر تهران انجام شد.
روش‌ها:  در این مطالعه توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری دستیاران داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 130 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، سه پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود. جهت اطمینان از روایی هر یک از آنها از روایی صوری و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با استفاده شد.
نتایج: بین معنویت اسلامی و سلامت معنوی (54/0=β) و بین معنویت اسلامی و اخلاق حرفه‌ای (25/0=β) و بین معنویت اسلامی و اخلاق حرفه‌ای با نقش میانجی سلامت معنوی (58/0=β) ارتباط معناداری وجود دارد(001/0= P).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه و ارتباط مثبت و معنادار بین معنویت اسلامی و سلامت معنوی با اخلاق حرفه‌ای، توصیه می‌شود در برنامه‌های درسی علوم پزشکی به مبانی ارزشی و معنوی توجه گردد تا زمینه گسترش و تقویت رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط کادر درمان بویژه پزشکان فراهم گردد.
واژه‌های کلیدی: معنویت، معنویت اسلامی، سلامت معنوی، اخلاق حرفه‌ای، آموزش پزشکی، دستیاران داخلی
متن کامل [PDF 647 kb]   (191 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ساير موارد
دریافت: 1398/5/28 | پذیرش: 1398/10/4 | انتشار: 1399/2/10


XML   English Abstract   Printجلد 20 - برگشت به فهرست نسخه ها