:: جلد 19 - ::
جلد 19 - صفحات 231-238 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه تاب‌آوری و سبک‌های دلبستگی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل
فاطمه غفاری ، زهرا فتوکیان ، سیدجواد حسینی، آمنه محمودیان
دانشگاه علوم پزشکی بابل ، zfotoukian@yahoo.com
چکیده:   (903 مشاهده)
مقدمه: خودکارآمدی تحصیلی تحت تأثیر عوامل شناختی، فراشناختی و انگیزشی قرار دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه تاب‌آوری و سبک‌های دلبستگی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 190 دانشجوی مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 97-1396 انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های خودکارآمدی تحصیلی اون و فرامن (Owen & Froman) ، سبک‌های دلبستگی ‌هازان و شیور (Hazan and Shaver) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (Connor and Davidson) استفاده شد. به ‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) استفاده شد.
نتایج: بین متغیرهای تاب‌آوری و خودکارآمدی تحصیلی همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد (001/0=p). در حالی که بین متغیر سبک‌های دلبستگی با خودکارآمدی تحصیلی (26/0=P) و ابعاد آن (دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا/اضطراب) (01/0<P) همبستگی معنادار وجود نداشت. بر اساس نتایج رگرسیون، متغیر تاب‌آوری 9/9درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان را تبیین می‌کند.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده متغیر تاب‌آوری قادر به پیش‌بینی کم خودکارآمدی تحصیلی است و سبک‌های دلبستگی قادر به پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پرستاری نیست، لیکن افزایش مهارت‌های تاب‌آوری دانشجویان پرستاری جهت رشد نسبی خودکارآمدی تحصیلی، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری، سبک‌های دلبستگی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 238 kb]   (229 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ساير موارد
دریافت: 1397/4/30 | پذیرش: 1398/2/7 | انتشار: 1398/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 19 - برگشت به فهرست نسخه ها