:: جلد 17 - ::
جلد 17 - صفحات 430-440 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه رضایت تحصیلی و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور
سید داود مفتاق
دانشگاه پیام نور، ایران. ، dmeftagh@gmail.com
چکیده:   (1981 مشاهده)
 
مقدمه: یکی از تأثیرات مهم افت تحصیلی تأثیر آن بر رضایت تحصیلی دانشجویان است. این مطالعه با هدف مقایسه عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور شهر اصفهان انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه­ای از نوع مقطعی است. واحدهای پژوهش را 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 648 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد‌های مختلف دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 1395 تشکیل ‌دادند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و همچنین پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان بود. به منظور تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، آزمون T مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام استفاده شد.
نتایج:  در میان حیطه‌های مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی میانگین نمره مربوط به حیطه محتوای آموزشی (62/0±11/4) بالاترین رتبه را دارا بود. در دانشجویان دانشگاه پیام نور به ترتیب حیطه‌های محیط آموزش و آموزشگر با 32/0±41/4 و 25/0±02/4 نمره دارای بالاترین بود. مقایسه دو گروه نشان داد اختلاف معناداری بین دیدگاه دانشجویان دو دانشگاه در خصوص حیطه‌های محیط آموزشی (13/4=t، 001/0p>) و آموزشگر(33/3=t، 003/0p=) وجود دارد. مقایسه میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های رضایت تحصیلی تنها تفاوت معناداری را بین دو گروه در خصوص رضایت از محیط تحصیل نشان داد (88/1=t، 03/0p=).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه به نظـر مـی­رسـد کـه بررسـی وضعیت آموزشی دانشجو، توجه به محیط آموزش، آموزشگر و محتوای آموزش باید در هر دو دانشگاه مد نظر قرار گیرد. ضمن آن که توجه به این عوامل می‌تواند با تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت تحصیلی دانشجویان، نقش مهمی در پشبرد اهداف آموزشی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیام نور داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: رضایت تحصیلی، افت تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی، دانشجویان پیام نور
متن کامل [PDF 262 kb]   (369 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مديريت آموزشي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


XML   English Abstract   Printجلد 17 - برگشت به فهرست نسخه ها