:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 292-299 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه‌ی بین عوامل استرس‌زای دانشجویی و تعلل‌ورزی در دانشجویان ساکن خوابگاه
بیرام بی بی بیات ، حمید صالحی نیا
دانشگاه علوم پزشکی تهران ، bayatbeyrambibi@yahoo.com
چکیده:   (2022 مشاهده)
 
مقدمه: یادگیری تجربه‌ای است که در فراگیر استرس ایجاد می‌کند و از طرفی تعلل‌ورزی در موقعیت تحصیلی یک پدیده‌ی بسیار رایجی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی بین عوامل استرس‌زای دانشجویی و تعلل‌ورزی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 267 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. جمع‌آوری داده با استفاده از پرسشنامه‌های استرس دوران دانشجویی گادزلا (Gadzell) 51 سؤالی و مقیاس ارزیابی تعلل‌ورزی نسخه دانشجو شوارز و دیهل (Schwarzer & Diehl) 10 سؤالی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده ازآمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری کم‌تر از 05/0 انجام گرفت.
نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 56/3±39/23 بود. از نظر جنسیت 7/39درصد افراد مورد مطالعه پسر و مابقی دختر بودند. بر اساس آزمون ضریب همبستگی بین عوامل استرس‌زای دانشجویی و تعلل‌ورزی همبستگی مثبت و ضعیفی مشاهده گردید (30/0‌=r و 001/0>p)؛ همچنین بین معدل با تعلل‌ورزی همبستگی منفی و بسیار ضعیفی مشاهده شد (13/0-‌=r و 028/0=p).
نتیجه‌گیری: دانشجویانی که تحت تأثیر عوامل استرس‌زای بالایی قرار دارند، تعلل‌ورزی بیش‌تری دارند. بنابراین می‌توان با کنترل و شناسایی عوامل استرس‌زای دانشجویی، تعلل‌ورزی را در بین دانشجویان کاهش داد.
واژه‌های کلیدی: استرس، تعلل‌ورزی، دانشجویان، علوم پزشکی.
متن کامل [PDF 210 kb]   (345 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ساير موارد
دریافت: 1396/4/16 | پذیرش: 1397/1/18 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها