:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 117-129 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه تأثیر آموزش مهارت‌های دیالوژیکی به اعضای هیأت‌علمی بر عملکرد تدریس اثربخش آنها
حسن اسلامیان ، سید ابراهیم میرشاه جعفری، محمدرضا نیستانی
دانشگاه اصفهان ، eslamian.1362@yahoo.com
چکیده:   (2449 مشاهده)
مقدمه: امروزه عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت‌علمی و عوامل مؤثر بر رشد آن در نظام آموزش عالی، از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف، تعیینتأثیر آموزش مهارت‌های دیالوژیکی به اعضای هیأت‌علمی بر عملکرد تدریس اثربخش آنها انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر در نیمسال اول سال تحصیلی96-1395 با روش نیمه تجربی از نوع دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون، انجام گردید. نمونه آماری مشتمل بر 43 نفر از اعضایهیأت‌علمی دانشگاه اصفهان بود که به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. سپس آموزش استفاده از مهارت‌های دیالوژیکی در فرایند تدریس به عنوان مداخله بر روی گروه آزمایش اعمال شد و مداخله‌ای در گروه کنترل صورت نگرفت. جهت تعیین میزان کاربست مؤلفه‌های تدریس اثربخش توسط اعضایهیأت‌علمی، از پرسشنامه محقق‌ساخته خودارزیابی استادان در زمینه تدریس اثربخش در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار در دو سطح توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمونTمستقل و زوجی) انجام شد.
نتایج: در مرحله پیش‌آزمون و قبل مداخله، میانگین نمره کلی عملکرد تدریس اثربخش استادان گروه شاهد با (51/10±26/100) وگروهتجربی با (78/11±84/96) ازمجموع 120 نمره، تفاوتآماری معناداری (548/0=P) با یکدیگر نداشت؛ اما بعد از مداخله و آموزش مهارت‌های دیالوژیکی به استادان، ارتقای میانگین نمرات تدریس اثربخش استادان در گروه تجربی(با11/14±77/107) نسبتبهگروهشاهد(28/14±66/95)معنادار (028/0=P) بود.
نتیجه‌گیری: استفاده از مهارت‌های دیالوژیکی در فرایند تدریس و یادگیری می‌تواند به اعضایهیأت‌علمی در اجرای مطلوب تدریس اثربخشکمک نماید و زمینه‌ای در جهت اثربخشی تدریس آنها فراهم نماید.

واژه‌های کلیدی: تدریس اثربخش، اعضای هیأت‌علمی، دیالوگ، مهارت‌های دیالوژیکی.
متن کامل [PDF 289 kb]   (455 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: 1396/4/11 | پذیرش: 1396/7/23 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها