:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 156-163 برگشت به فهرست نسخه ها
خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمدرضا میری ، حمید صالحی نیا، مریم بهلگردی، اسما طیوری، امیر طیوری
دانشگاه علوم پزشکی ایران ، amir.turi@yahoo.com
چکیده:   (2188 مشاهده)
مقدمه: اصلی‌ترین عامل مؤثر بر انجام موفقیت‌آمیز پژوهش و دنبال کردن آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، خودکارآمدی پژوهشی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 95-1394انجام شد.
روش‌ها: دراین مطالعه توصیفی مقطعی 200 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 95-1394 به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی فیلیپس و راسل (Phillips & Russell) که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود، جمع آوری شد و توسط آزمون‌های تی مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل گردید.
نتایج: در نهایت 154 پرسشنامه تحلیل شد. میانگین سنی دانشجویان 3/6±51/30 سال بود. میانگین نمره خودکارآمدی پژوهشی 1/53±43/180 بود(ازمجموع 297نمره) که بر حسب مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل اختلاف معناداری داشت و در دانشجویان مقطع دکتری (84/24±18/223) و دانشجویان مجرد (52/45±33/189)، به طور معناداری بیش‌تر بود، ولی اختلاف معناداری در نمره خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان، بر حسب جنسیت، وضعیت سکونت و دانشکده مشاهده نشد. بین معدل تحصیلی دانشجویان با نمره خودکارآمدی پژوهشی ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت (290/0=r و 0001/0=p).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد، خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در حد متوسط است و برای ارتقا، نیاز به مداخلات آموزشی مناسب وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: خودکارآمدی پژوهشی، خودکارآمدی، تحصیلات تکمیلی
متن کامل [PDF 249 kb]   (491 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ساير موارد
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها