:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 282-291 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر روش‌های شناختی-رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری
حسین قمری گیوی ، رقیه علی زاده، آرزو مجرد
دانشگاه محقق اردبیلی ، arezoomojarrad@yahoo.com
چکیده:   (2227 مشاهده)
مقدمه: امروزه اضطراب امتحان یکی از شایع ترین اضطراب‌ها است. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر روش‌های شناختی رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش‌ها: طرح  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون گسترش یافته با گروه شاهد بود. جامعه آماری شامل دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل در سال 1395 بود. ابتدا پرسشنامه مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (پیش‌آزمون) در بین 500 نفر از دانشجویان پرستاری اجرا شد، سپس از بین دانشجویانی که اضطراب امتحان  انها تشخیص داده شد، به روش نمونه‌گیری تصادفی، 45 نفر به طور تصادفی در سه گروه (دو گروه تجربی و یک گروه شاهد)، جایابی شدند. گروه اول تحت مداخله با درمان شناختی-رفتاری، و گروه دوم تحت مداخله با روان درمانی وجودی در 6 جلسه 50 دقیقه‌ای قرار گرفتند و گروه سوم مداخله‌ای دریافت نکردند. سپس مقیاس اضطراب امتحان ساراسون برای اعضای هر سه گروه اجرا شد و داده‌های پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمارتوصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب در گروهی که تحت درمان روش شناختی- رفتاری بودند در پیش‌آزمون 30/2±20/16 و در پس‌آزمون 10/3±33/13 و در گروهی که تحت درمان وجودی بودند در پیش‌آزمون 63/2±06/17 و در پس‌آزمون 34/3±73/14 و در گروه شاهد در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به ترتیب 54/3+86/16 و 41/3±33/17 بود. نتیجه حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات اضطراب (001/0 ,p= 17/10=F) به طور معناداری در پس‌آزمون درسه گروه مورد مطالعه متفاوت است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان با برنامه ریزی مناسب و استفاده به موقع از درمان‌های شناختی-رفتاری و وجودی از تبعات اضطراب در دانشجویان پیشگیری کرد.
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی-رفتاری، درمان وجودی، اضطراب امتحان، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 293 kb]   (408 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش باليني
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها