:: جلد 15 - ::
جلد 15 - صفحات 251-262 برگشت به فهرست نسخه ها
کیفیت خدمات آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی کرمان بر اساس مدل سروکوال
مریم خاندان، عصمت نوحی، سکینه سبزواری
، : m_khandan49@yahoo.com
چکیده:   (2844 مشاهده)

مقدمه: توجه به کیفیت خدمات ارائه شده یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و بقای نظام‌ها، از جمله نظام آموزش عالی است، لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان بر اساس مدل سروکوال در سال 1393 انجام شد. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 150 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کرمان با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد سروکوال بود که شامل سه بخش اطلاعات پایه و 28 جفت سؤال مربوط به سنجش وضع موجود و مطلوب کیفیت خدمات بود. تفاوت میانگین وضع موجود و مطلوب به عنوان شکاف خدمات محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی زوجی، تی مستقل، کروسکال والیس و آنالیز واریانس یک طرفه) استفاده شد. نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که شکاف منفی در همه ابعاد کیفیت وجود دارد و بیش‌ترین شکاف مربوط به ابعاد فیزیکی و پاسخ‌گویی (7/1-) و کم‌ترین شکاف مربوط به بعد اطمینان (6/0-) بود. بین شکاف کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد پنج گانه و جنس و مقطع تحصیلی تفاوت معنادار آماری مشاهده نشد و فقط این تفاوت آماری بین شکاف کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد پنج گانه و رشته تحصیلی معنادار بود (05/0p<). نتیجه‌گیری: با توجه به شکاف منفی در ابعاد کیفیت خدمات آموزشی و بیش‌تر بودن شکاف در ابعاد فیزیکی و پاسخ‌گویی، پیشنهاد می‌شود که تخصیص منابع با استفاده از یک برنامه‌ریزی مناسب و اولویت‌بندی انجام شده و همچنین دوره‌های آموزشی برای کارکنان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه جهت شیوه‌های مؤثر ارائه خدمات آموزشی و برقراری ارتباط اثربخش با دانشجویان برگزار گردد.

واژه‌های کلیدی: کیفیت خدمات آموزشی، مدل سروکوال، دانشجویان پرستاری، دانشجویان مامایی.
متن کامل [PDF 253 kb]   (1018 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي برنامه
دریافت: ۱۳۹۴/۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۴/۴/۹ | انتشار: ۱۳۹۴/۷/۱


XML   English Abstract   Printجلد 15 - برگشت به فهرست نسخه ها