:: جلد 15 - ::
جلد 15 - صفحات 240-250 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد با رفتار شهروندی و تعهد سازمانی پرستاران
محمد حسین عباس نژاد، علی مهداد، محمد اسدپور
، amahdad@khuisf.ac.ir
چکیده:   (3082 مشاهده)

مقدمه: ادراک عدالت کارکنان از نظام ارزیابی عملکرد پیش آیندی مهم برای موفقیت و اثربخشی آن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک عدالت (ظاهری، نظام‌مند، اطلاعاتی، بین فردی) از نظام ارزیابی عملکرد با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری آن شامل همه پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستانهای شهر رفسنجان در بهار 1392 به تعداد 600 نفر بودند که از میان آنان تعداد 253 نفر بر اساس جدول حجم نمونه میشل و جولی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار‌های پژوهش شامل پرسشنامه‌های ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد Thurston، تعهد سازمانی Allen & Meyer و رفتارهای شهروندی سازمانی Lee and Allen بود. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: بین مولفه‌های ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد با ابعاد تعهد سازمانی رابطه مثبت معنادار (01/0≥p) و بین ادراک عدالت ظاهری، نظام‌مند و اطلاعاتی از نظام ارزیابی با رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان رابطه مثبت معنادار (01/0≥p) وجود دارد. همچنین، از بین مولفه‌های ادراک عدالت فقط ادراک عدالت اطلاعاتی قادر به پیش‌بینی تعهد عاطفی و ادراک عدالت ظاهری قادر به پیش‌بینی تعهد مستمر و ادراک عدالت ظاهری و نظام‌مند قادر به پیش‌بینی تعهد هنجاری پرستاران بود. نتیجه‌گیری: از آنجایی که ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد در میان پرستاران از اهمیت به سزایی برخوردار است و در عین حال می‌تواند انواع نگرش‌ها (از جمله تعهد سازمانی) و رفتار‌های آنها (ازجمله رفتار‌های شهروندی) را متاثر سازد، بنابراین توصیه می‌شود تا رعایت عدالت از نظام ارزیابی عملکرد برای پرستاران از زمره اولویت‌های مطرح در نظام ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: ادراک عدالت، ارزیابی عملکرد، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
متن کامل [PDF 307 kb]   (1298 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مديريت آموزشي
دریافت: 1393/2/20 | پذیرش: 1394/4/9 | انتشار: 1394/7/1


XML   English Abstract   Printجلد 15 - برگشت به فهرست نسخه ها