:: دوره 14، شماره 6 - ( 6-1393 ) ::
جلد 14 شماره 6 صفحات 517-526 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد
مریم سادات کیافر، حسین کارشکی، فرح ‌هاشمی
فرح‌هاشمی، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. hashemi.farah1982@gmail.com ، hashemi.farah1982@gmail.com
چکیده:   (4993 مشاهده)
مقدمه: از آنجایی که انگیزش، موتور حرکت‌دهنده انسان است، شناسایی زیربناهای آن به خصوص در حیطه‌های تحصیلی و آموزشگاهی به منظور رشد و پیشرفت جامعه مهم و ارزشمند می‌باشد. هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان است. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی جامعه‌ی آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-1390 بودند، که تعداد 350 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند (218 نفر از دانشگاه فردوسی و 132 نفر از دانشگاه علوم پزشکی). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی امید اسنایدر و مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و پرسشنامه خوش‌بینی شییر و کارور استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمام متغیرهای پژوهش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد: همبستگی انگیزش و تفکر عامل (01/0, p<52/0r=)، انگیزش و تفکر راهبردی (01/0, p<40/0r=)، انگیزش و خوش‌بینی (01/0, p< 34/0r=)، تفکر راهبردی و تفکر عامل (01/0, p<57/0r=)، تفکر عامل و خوش‌بینی (01/0, p<51/0r=)، تفکر راهبردی و خوش‌بینی (01/0, p<32/0r=). نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان می‌دهد که مجموع باورهای امید و خوش‌بینی می‌توانند انگیزش تحصیلی دانش جویان را پیش‌بینی کنند (001/0>p، 780/33=(225/3)F). آزمون معناداری ضرایب رگرسیون نیز نشان می‌دهد که تفکر راهبردی (05/0>p، 173/2=t) و تفکر عامل (0. 05>p، 326/5=t) به لحاظ آماری ارتباط معناداری دارد، اما ضریب رگرسیون خوش‌بینی به لحاظ آماری معنادار نبود. بین دو گروه دختر و پسر تنها در متغیر انگیزه تحصیلی تفاوت معناداری دیده شد و بین دو دانشگاه در هیچ یک از متغیرها تفاوت معناداری دیده نشد. نتیجه‌گیری: مطابق نتایج به دست آمده امید متغیری است که با انگیزش تحصیلی رابطه دارد و در موقعیت‌های تحصیلی باید بر آن تأکید گردد.
واژه‌های کلیدی: امید، تفکر عامل، تفکر راهبردی، انگیزش تحصیلی، خوش‌بینی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
متن کامل [PDF 269 kb]   (4958 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ساير موارد
دریافت: 1392/12/19 | پذیرش: 1393/5/25 | انتشار: 1393/6/18


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 6 - ( 6-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها