:: جلد 15 - ::
جلد 15 - صفحات 79-88 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزشیابی تغییرات چیدمان دوره علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: دیدگاه دانشجویان
زهرا تیموری جروکانی، وحید عشوریون، سارا مظفرپور، سلیمه سیروس
، ashourioun@med.mui.ac.ir
چکیده:   (4116 مشاهده)

مقدمه: برنامه درسی دوره علوم پایه در ایران با چالش‌های گوناگونی رو به روست. برنامه‌ریزی مناسب برای طراحی چیدمان این دوره می‌تواند تأثیر بسزایی در میزان یادگیری، عملکرد آموزشی، پیشرفت تحصیلی و رضایت‌مندی دانشجویان پزشکی داشته باشد. این مطالعه به منظورارزشیابی اثربخشی تغییرات چیدمان علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه دانشجویان طراحی شد. روش‌ها: این پژوهش توصیفی به روش سری‌های زمانی منقطع (Interrupted time series design) بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی اصفهان ورودی بهمن 84 و مهر 85 بودند که به ترتیب در چیدمان قدیم و جدید دوره علوم پایه در حال تحصیل بودند، نمونه گیری به روش نمونه در دسترس انجام گرفت. ابزار مطالعه پرسشنامه‌های محقق‌ساخته و خودایفا‌ی روا و پایا بود. داده‌ها به وسیله‌ی شاخص‌های آماری توصیفی و آزمون t مستقل تحلیل شد. نتایج: میزان رضایت‌مندی دانشجویان در چیدمان جدید (48/0±95/2) از مجموع 5 نمره نسبت به چیدمان قدیم (68/0±78/2)به طور معناداری بیش‌تر شده است (001/0=P و 25/3-=t). دانشجویان چیدمان جدید در مجموع پنج نیمسال نمره بالاتری به ترتیب و ترکیب دروس اختصاصی داشتند (15/2±92/4 در مقابل 81/1±34/6، 001/0=P و 42/7-=t). فرصت مطالعه جهت آمادگی آزمون جامع علوم پایه در طول نیمسال پنج (10/1±86/2 در مقابل 34/1 ±77/2، 72/0=p و 35/0=t) و همچنین میزان استرس آنان در چیدمان جدید و قدیم تفاوت معناداری نداشت (15/1 ±49/3 در مقابل 22/1±48/3، 99/0=p و 01/0=t). نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد تغییرات اگرچه جزیی، می‌تواند بر دیدگاه دانشجویان مؤثر باشد هر چند تغییر ترتیب و ترکیب دروس به تنهایی کافی نیست واصلاح مداوم برنامه‌ی آموزشی با توجه به رویکرد‌های نوین از جمله تلفیق دروس بر اساس سیستم‌های بدن و بررسی و اصلاح سایر ابعاد مؤثر بر رضایت‌مندی دانشجویان از قبیل تغییر محتوا، روش و محیط آموزشی توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: ارزشیابی، چیدمان دروس، برنامه درسی، علوم پایه، ‌دوره پزشکی عمومی
متن کامل [PDF 248 kb]   (1468 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي برنامه
دریافت: 1391/8/24 | پذیرش: 1392/5/24 | انتشار: 1394/3/26


XML   English Abstract   Printجلد 15 - برگشت به فهرست نسخه ها